Nu har också Beatrice Ask, via medhjälpare, svarat om juridiken kring sociala medier och myndigheter. Inte alls lika matnyttigt som Datainspektionens svar dock. Då är det bara Thomas Bodström kvar…

På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev som hon har bett mig besvara. Jag vill därför ge följande information om vilka regler som gäller för diarieföring m.m. Departementet kan inte närmare uttala sig om hur gällande regler ska tolkas i specifika situationer. Myndigheter och domstolar ska självständigt avgöra hur lagstiftningen på området ska tillämpas i praktiken.

Information som en myndighet tar emot på en egen webbplats eller lägger ut på en webbplats som är tillgänglig för allmänheten eller andra myndigheter kan vara att betrakta som allmänna handlingar hos myndigheten. Detta får dock bedömas från fall till fall med ledning av bl.a. informationens innehåll. Om det rör sig om allmänna handlingar blir regler om registrering, gallring och arkivering tillämpliga. En ovillkorlig skyldighet att registrera allmänna handlingar gäller bara om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Annars räcker det att handlingarna hålls ordnade. Handlingar som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver inte ens hållas ordnade och behöver normalt inte heller bevaras.

Myndigheter ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde och ska också besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. Dessutom ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Serviceskyldigheten och kravet på snabb handläggning gäller oavsett i vilken form enskilda tar kontakt med myndigheten. Rätten att kunna ta kontakt med en myndighet på visst sätt och få svar i samma form gäller dock enbart telefax och elektronisk post.

Vänlig hälsning

(Namn borttaget)

Kategorier: Mediestrategi