Bästa Socialstyrelsen,

Den första juli 2010 trädde en ny lag i kraft som bygger på ett EU-direktiv om Public Sector Information (PSI). PSI-lagen, som den kallas, syftar till att göra det möjligt för privatpersoner, entreprenörer och andra att använda sig av myndigheters data för att bygga samhällsnyttiga tjänster via webben.

Socialstyrelsen sitter inne på fantastiskt mycket kunskap om hälsa, vård och omsorg. Det handlar till exempel om världsunika hälsodataregister, kodverk som ICD-10, ICF, KVÅ och SNOMED CT samt regler och riktlinjer för vård och omsorg. All denna data är i dagsläget ”låst” i pdf-publikationer, Excel-/Access-filer eller gränssnitt som Socialstyrelsen tillhandahåller.

Genom att publicera all denna kunskap på ett mer modernt sätt genom så kallade API:er, så skulle privatpersoner och entreprenörer kunna bygga nya tjänster som är till gagn för samhället. Tekniken skulle kunna möjliggöra att alla kan hämta aktuell data i realtid och använda det på nya spännande sätt.

Det kan handla om att göra Socialstyrelsens regler, riktlinjer och kodverk tillgängliga på ett sätt som fungerar bättre för den tänkta målgruppen. Till exempel skulle en läkare kunna få behandlingsrekommendationer direkt i sitt journalsystem eller enkelt kunna slå upp diagnos- eller åtgärdskoder på sin mobiltelefon. Socialsekreterare skulle kunna få IT-baserad vägledning i dokumentation och handläggning av ärenden. Detta genom att entreprenörer bygger system och gränssnitt som är direkt kopplade till Socialstyrelsens data.

Vad det gäller register och statistik så är möjligheterna oändliga. En entreprenör skulle kunna bygga en webbtjänst som hjälper personer att förändra sina levnadsvanor med hjälp av statistik som visar på vad som händer utan livsstilsförändringar. Forskare både i Sverige och internationellt skulle kunna använda statistik i vetenskapliga studier genom att samköra data. Statistiken skulle även kunna användas vid jämförelser av kvalitet inom vård och omsorg, och bidra till att medborgare kan göra informerade val om till exempel vårdcentraler.

Så här beskriver Tim Berners-Lee, webbens grundare, den revolution som tillgänglig och länkad data skulle kunna innebära:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OM6XIICm_qo&hl=sv_SE&fs=1]

Vore det inte häftigt om Socialstyrelsen kunde visa sig handlingskraftiga och gå i bräschen för denna revolution? Genom att göra data tillgängligt för alla så kan Socialstyrelsen bidra med saklig och trovärdig kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.